Правові аспекти діяльності щодо створення криптовалют в Україні та розрахунків з ними

Правові аспекти діяльності щодо створення криптовалют в Україні та розрахунків з ними

Останнім часом в нашій країні між суб’єктами права склалися сталі відносини щодо створення криптовалют і використання їх як товарів та засобів платежу, тобто як гроші. Значна кількість країн світу на законодавчому рівні вже визнала криптовалюти такими. Вважаємо, що неминуче їх визнання й в Україні, оскільки це є нагальною державною потребою.

Але правовідносини, що складаються щодо них кожен день, не можуть чекати законодавчого врегулювання. Отже, перед адвокатами вже сьогодні все частіше постають завдання щодо захисту прав учасників таких правовідносин.

Для успішного виконання цих завдань слід виходити з того, що діюче законодавство України містить норми, необхідні для врегулювання суперечок щодо криптовалют, права сторін яких підлягають судовому захисту, всупереч численним твердженням про зворотнє.

Основна проблема полягає у визначенні правової природи криптовалют. Дуже розповсюдженою є думка про те, що до їх легалізації як грошей, їх не можна вважати річчю, тобто об’єктом цивільних правовідносин, через що спори щодо них не підлягають розгляду в судах.

Ми не згодні з цим твердженням, оскільки за своєю правовою природою криптовалюти є інформацією, що має цінність та грошову оцінку, здійснену суб’єктами відповідних відносин. Отже, йдеться про річ, яка не тільки може, але й фактично використовується в цивільному обороті, а тому є об’єктом права цивільного.

Отже, створення криптовалюти – інформації, що може бути обмінена на товарно- матеріальні цінності, породжує право власності на неї з усіма наслідками, що витікають з цього. Таким чином, криптовалюти можуть відчужуватися в будь- який спосіб, бути предметом застави, та предметом цивільного позову, щодо них можуть вчинятися угоди .

З цього витікає, що криптовалюта має визнаватися річчю, тобто матеріальним благом, і в розумінні кримінального закону. Наприклад, є очевидним, що криптовалюта може бути предметом розкрадання та незаконної винагороди, засобом відшкодування шкоди та т.і.

Згаданий вище висновок цілком ґрунтується не тільки на законах України, які визначають правовий статус інформації, як речі, але й на європейському законодавстві, яке визначає його саме так.

Але при цьому відповідна криптовалюта має бути виражена в офіційних документах як вид інформації, яка має бути формалізована та детально описана, оскільки її статус ще законодавчо визначений. Це, певна річ, буде викликати суттєві технічні складнощі, пов’язані з необхідністю ідентифікації конкретної інформації – одиниці криптовалюти. Проте ця задача буде успішно вирішена експертами з інформаційних технологій.

Головним чинником в ситуації, що склалася, є відсутність правової проблеми щодо оперування криптовалютами в Україні до прийняття спеціального законодавства.